Cenník

Individuálny projekt rodinného domu

1  Predprojektová príprava - podklady potrebné pred začatím prác na projekte

    - Výškopis a polohopis stavebného pozemku so zakreslením inžinierskych sietí vo formáte *.dwg alebo *.dgn

    - Výškové zameranie obrysov okolitých stavieb, pokiaľ sa jedná o pozemok v existujúcej zástavbe

    - Zameranie existujúceho stavu objektu, pokiaľ sa jedná o rekonštrukciu

    - Územnoplánovaciu informáciu - UPI

    - Geologický prieskum

    Tieto podklady vieme po dohode zabezpečiť.

2  Štúdia rodinného domu - architektonický návrh

    - Obsahuje situáciu osadenia na pozemku, jednotlivé pôdorysy, pohľady a vizualizácie exteriéru

    - Termín spracovania 3-4 týždne vrátane osobných konzultácii a obhliadky miesta stavby

    - Cena štúdie sa pohybuje od 10€/m2 navrhovanej úžitkovej plochy 

3  Projekt pre územné a stavebné povolenie

    - Obsahuje koordinačnú situáciu, sprievodnú a súhrnnú správu, architektúru a stavebnú časť, statiku, elektroinštaláciu a prípojku, zdravotechniku a prípojky vody a kanalizácie,

      vykurovanie, plynofikácia a prípojka, projekt požiarnej ochrany, energetické projektové posúdenie

    - Termín spracovania 8-12 týždňov

    - Cena projektu pre územné a stavebné povolenie sa pohybuje od 25€/m2 úžitkovej plochy 

4  Realizačný projekt

    - Obsahuje koordinačnú situáciu, technickú správu, stavebnú časť, statiku, elektroinštaláciu, zdravotechniku, vykurovanie, plynofikáciu, výkaz výmer a cenníkový rozpočet

    - Termín spracovania 8-12 týždňov

    - Cena realizačného projektu sa pohybuje od 25€/m2 úžitkovej plochy

5  Inžinierska činnosť

    - Cena za kompletné vybavenie stavebného povolenia vrátane správnych poplatkov - od 2500€

    - Cena za vybavenie kolaudačného rozhodnutia - od 1500€

6  Autorský dozor

    - Autorský dozor vykonávame osobne na mieste stavby v dohodnutých intervaloch

    - Cena za autorský dozor je 25€/hodina

    - Pri projektoch mimo Bratislavy budú účtované prepravné náklady cca 0,6€/km

V prípade potreby vieme zabezpečiť samotnú realizáciu na kľúč. 

 

Individuálny projekt interiéru

1  Štúdia interiéru

    - Obsahuje pôdorysný návrh, jednotlivé pohľady a vizualizácie 

    - Termín spracovania 3-4 týždňe

    - Cena štúdie interiéru s vizualizáciami sa pohybuje od 30€/m2 riešenej plochy

2  Projekt interiéru

    - Obsahuje výkresy stavebných úprav, výkresy podláh, stien a stropov, kladačské plány, rozmiestnenie prvkov elektroinštalácie a osvetlenia, Výkresy rozmiestnenia nábytkov,

      technické výkresy atypických prvkov a nábytkov, výpisy jednotlivých prvkov, detaily

    - Termín spravocania záleží od požadovaného rozsahu, pohybuje od 4 do 10 týžňov.

    - Cena za spracovanie projektu interiéru taktiž záležií od požadovaného rozsahu, pohybuje sa od 20€/m2 do 50€/m2 riešenej plochy

3  Inžinierska činnosť

    - Podanie ohlášky pri rekonštrukcii bez zásahu do nosných konštrukcií - 200€

    - Vybavenie stavebného povolenia pri zásahu do nosných konštrukcií - 800€

4  Autorský dozor

    - Autorský dozor vykonávame osobne na mieste stavby v dohodnutých intervaloch

    - Cena za autorský dozor je 25€/hodina

V prípade potreby vieme zabezpečiť samotnú realizáciu na kľúč.

 

Projekty polyfunkčných a bytových domov, administratívnych budov, priemyselných a výrobných budov,

územnoplánovacia dokumentácia, výrobná dokumentácia

Náš ateliér spracováva projektovú dokumentáciu budov všetkých funkčných náplní vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie ako aj vykonávanie inžinierskej činnosti.

Pri takýchto prípadoch sa cena a termín dohaduje na základe dohody a zmluvy o dielo medzi klientom a ateliérom.

 

 

Ceny sú uvedené bez zákonnej DPH.