Bytový dom AGÁTKY I.etapa, Stupava

Skry infoUkáž info

Rok realizácie: 2009

Popis projektu:

Bytový objekt plní výhradne funkciu bývania.  Stavebne je riešený ako sekciový bytový dom. Má jedno podzemné parkovacie podlažie a tri až päť nadzemných podlaží. Objekt je prevádzkovo a konštrukčne rozdelený na tri bloky A,B,C. Všetky bloky majú nadzemné podlažia prepojené navzájom so suterénom vertikálnym komunikačným jadrom.

Návrh architektonického riešenia sa snaží optimálne využiť dané pozemky malopodlažnou zástavbou tak, aby sa vytvorili najvhodnejšie podmienky z hľadiska tvaru pozemku a hmotovo - priestorových vzťahov v území, orientácie k svetovým stranám, limitov pre malopodlažnú zástavbu, prístupových a prevádzkových podmienok.

Parkovacie podlažie je prístupné rampou z navrhovanej komunikácie. Celková kapacita státí v podzemnej garáži je 105 miest.

Všetky nadzemné podlažia v každom bloku sú približne identické s výnimkou vstupov do jednotlivých blokov. Všetky nadzemné ako aj podzemné podlažie sú prepojené vertikálnym komunikačným jadrom vybaveným schodiskom a osobným výťahom. Na strechách jednotlivých blokov sú situované plynové kotolne. Celková kapacita je 109 bytov