Bytové domy - Ružinov, Bratislava

Skry infoUkáž info

Rok realizácie: 2009

Popis projektu:

Bytové objekty plnia výhradne funkciu bývania.  Stavebne sú riešené ako izolované bytové domy. Každý má jedno podzemné parkovacie podlažie a tri nadzemné podlažia. Nad časťou každého objektu je lokálne zvýšenie podlažnosti, ktoré priestorovo identifikuje zástavbu a priestore plní funkciu orientačného bodu. Toto lokálne zvýšenie má šesť nadzemných podlaží, a zároveň neovplyvňuje priemernú podlažnosť rozvojového územia. Oba objekty majú každý jedno vertikálne komunikačné jadro. Návrh architektonického riešenia sa snaží optimálne využiť dané pozemky malopodlažnou zástavbou tak, aby sa vytvorili najvhodnejšie podmienky z hľadiska tvaru pozemku a hmotovo - priestorových vzťahov v území, orientácie k svetovým stranám, limitov pre malopodlažnú zástavbu s výškovým akcentovaním nad časťou pôdorysu, zvýšeného zaťaženia hlukom z Gagarinovej ulice, prístupových a prevádzkových podmienok. V súlade s uvádzanými danosťami územia a pozemku sú objekty bytových domov navrhnuté ako samostatne stojace objekty s kompaktným pôdorysom. 1. podzemné podlažie je riešené ako parkovacie s domovým vybavením a vjazdom po rampe z prístupovej komunikácie. Celková kapacita garážových státí je 60. Všetky tri podlažia v každom objekte sú približne identické s výnimkou vstupu do objektu. Lokálne zvýšenie nad časťou pôdorysu má tiež takmer identické podlažia. Všetky nadzemné ako aj podzemné podlažia sú prepojené vertikálnym komunikačným jadrom vybaveným schodiskom a osobným výťahom. Celková kapacita je 61 bytov.