Administratívno skladový objekt V.P.F.MEDIUM, Bratislava - Petržalka

Skry infoUkáž info

Rok realizácie: 2012

Popis projektu:

Stavba predstavuje objekt halového typu kompaktného obdĺžnikového tvaru, ktorý poskytuje predajné, skladové a administratívne plochy pre firmu V.P.F.MEDIUM s.r.o., ktorá bola zároveň investorom a stavebníkom. V rámci areálu sú riešené vnútroareálové komunikácie a parkovacie plochy pre osobné automobily. Stavba obsahuje aj dopĺňajúce objekty, ktoré svojou funkciou ochraňujú stavbu a napájajú ju na technickú infraštruktúru. Jedná sa o výstavbu nadzemného hydrantu, vsakovacieho systému a všetkých prípojok inžinierskych sietí. Okrem toho všetky nezastavané a nespevnené plochy budú zazelenané sadovníckymi úpravami. Z urbanistického hľadiska je situovanie objektu výhodné a hlavne je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Samotná stavba haly svojou hmotovou štruktúrou vhodne dopĺňa existujúcu priemyselnú zónu a dokompletizuje ju ako celok. V objekte sú administratívne priestory firmy, predajňa a sklad sortimentu stavebných a stolárskych kovaní. Pozemok je rovinatý. Urbanistické riešenie vychádza z jestvujúceho stavu dopravnej a technickej infraštruktúry územia a z územného plánu mesta, hmotovým riešením a vhodným doplnením zeleňou sa včleňuje do okolitej priemyselnej zástavby. Prevádzkový prístup je riešený z Kopčianskej ulice, ktorá dopravne napája areál.